Thêm tài sản đã được xác lập sở hữu toàn dân lên phần mềm

Top