Lên Báo cáo mẫu 01: báo cáo kết quả nâng bậc lương

Luaan Too

New Member
Trong năm 2021 và 2022 đơn vị đều có người nâng bậc lương thường xuyên. Nhưng khi lên báo cáo Mẫu số 01: "BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ..." lại không thấy dữ liệu gì hết. Xin misa hỗ trợ!!279385076_1194574751347852_3959140161011997184_n.jpg279483214_1194916851313642_8813703829299526339_n.jpg279385076_1194574751347852_3959140161011997184_n.jpg
 
Top