Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

hacuong2015

New Member
Mình đọc trong TT 107 thì hướng dẫn như này bạn ạ


TÀI KHOẢN 431 CÁC QUỸ

1- Nguyên tắc kế toán

1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2- Các quỹ được hình thành từ kết quả thặng dư (chênh lệch thu lớn hơn chi) của hoạt động hành chính, sự nghiệp; hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hoạt động tài chính và các khoản chênh lệch thu lớn hơn chi khác theo quy định của chế độ tài chính.

1.3- Các quỹ phải được sử dụng đúng mục đích theo quy định hiện hành, đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại quỹ và chi tiết theo nguồn hình thành quỹ (tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị).

1.4- Đối với các cơ quan nhà nước, khi kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà đơn vị có số kinh phí tiết kiệm đã sử dụng cho các nội dung theo quy định của quy chế quản lý tài chính hiện hành, phần còn lại chưa sử dụng hết được trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

1.5- Các cơ quan, đơn vị được hình thành Quỹ khen thưởng theo quy định của cấp có thẩm quyền từ nguồn NSNN.

2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 431- Các quỹ

- Tài khoản 4312- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 43121- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng Quỹ phúc lợi bằng tiền của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tài khoản 43122- Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ: Phản ánh việc hình thành và sử dụng Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

HTLE_MISA

Member
Thưa chị!
Với nghiệp vụ nay chị làm như sau:
- Khi rút dự toán về bằng tiền mặt chị vào Kho bạc/ Làm giấy rút dự toán tiền mặt và sinh chứng từ hạch toán Nợ 111/ Có TK 337 nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
- Khi chi tiền: Chị vào Tiền mặt/ Làm phiếu chi hạch toán Nợ TK 137/ Có TK 111 . Sau đó, chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 611/ Có tK 137 nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán
- Khi thanh toán tạm ứng chị vào Kho bạc/ Lập bảng kê thanh toán tạm ứng để thực hiện thanh toán tạm ứng. Đồng thời vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 337/ Có TK 511 nhé
Chúc chị thành công!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

thuong90

New Member
Thưa chị!
Với nghiệp vụ nay chị làm như sau:
- Khi rút dự toán về bằng tiền mặt chị vào Kho bạc/ Làm giấy rút dự toán tiền mặt và sinh chứng từ hạch toán Nợ 111/ Có TK 337 nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
- Khi chi tiền: Chị vào Tiền mặt/ Làm phiếu chi hạch toán Nợ TK 137/ Có TK 111 . Sau đó, chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 611/ Có tK 137 nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán
- Khi thanh toán tạm ứng chị vào Kho bạc/ Lập bảng kê thanh toán tạm ứng để thực hiện thanh toán tạm ứng. Đồng thời vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 337/ Có TK 511 nhé
Chúc chị thành công!
Bạn ơi cho mình hỏi, mình đọc chế độ thấy cơ quan nhà nước còn phải hạch toán qua TK421 nữa, ở mục hướng dẫn hạch toán TK 137, có ghi là:
- Trong kì nếu được phép tạm chi từ số kp xác định là tiét kiệm trong năm, ghi: Nợ 137/Có 111,112
- kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số KP quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số tạm chi trong năm ghi: Nợ Tk421/Có tk 137.
Bạn giúp mình với???
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Bạn ơi cho mình hỏi, mình đọc chế độ thấy cơ quan nhà nước còn phải hạch toán qua TK421 nữa, ở mục hướng dẫn hạch toán TK 137, có ghi là:
- Trong kì nếu được phép tạm chi từ số kp xác định là tiét kiệm trong năm, ghi: Nợ 137/Có 111,112
- kết thúc năm, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cơ quan xác định số KP quản lý hành chính tiết kiệm được, kết chuyển số tạm chi trong năm ghi: Nợ Tk421/Có tk 137.
Bạn giúp mình với???
Thưa Quý khách hàng
Do đơn vị mình không trích lập quỹ nên sẽ không thông qua 421 và 431 nhé.
- Khi rút dự toán về bằng tiền mặt chị vào Kho bạc/ Làm giấy rút dự toán tiền mặt và sinh chứng từ hạch toán Nợ 111/ Có TK 337 nghiệp vụ để tạm ứng đã cấp dự toán
- Khi chi tạm ứng anh/chị vào phiếu chi hạch toán Nợ 6111/111.
- Khi thanh toán tạm ứng chị vào Kho bạc/ Lập bảng kê thanh toán tạm ứng để thực hiện thanh toán tạm ứng. Đồng thời vào chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ 337/ Có TK 511 nhé
Trân trọng cám ơn!
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top