Đơn giá tồn kho

Hỗ trợ mình trường hợp sau: Trong báo cáo tồn kho có thêm cột " Đơn giá tồn" và được thiết lập bằng công thức: Đơn giá tồn= [Giá trị cuối kỳ] / [Số lượng cuối kỳ] . Nhưng khi view báo cáo không thể hiện được giá trị trên cột.
Inkedz3269389449634_ba6ed0edac855ecbd78d92ac08fca4c3_LI.jpg
 
Top