tổng số thu

  1. Nguyễn Hà Phương

    Khi nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT, Tổng số thu lên sai số liệu thì làm thế nào ?

    Biểu hiện: Đơn vị nhập dự toán thu đầu năm theo NDKT dòng chỉ tiêu Tổng số thu không bằng các chỉ tiêu con cộng lại. Có 2 nguyên nhân dẫn đến Tổng số thu lên không đúng như sau: Nguyên nhân 1: Do chỉ tiêu cha chưa tích hiển thị lên báo cáo. Giải pháp 1: Bạn kiểm tra theo hướng dẫn sau...
Top