thông tư 70

  1. Lê Bão Sơn

    TT 70/2019/TT-BTC | Điểm mới chế độ kế toán ngân sách & tài chính xã

    TT70/2019/TT-BTC: Căn cứ theo quy định cùng các đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Áp dụng đối với UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện) của các tỉnh...
  2. Lê Bão Sơn

    Các sai phạm thường gặp trong kế toán ngân sách xã, phường

    Quản lý và điều hành tài chính ngân sách xã, phường hiệu quả, vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền địa phương, trong đó, việc tổ chức công tác kế toán hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị các xã, phường. Khảo sát cho thấy, trong thời...
Top