thoái thu

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán Ngân sách xã

    Giải pháp: Phần A: Các nghiệp vụ trên báo cáo chi theo nội dung kinh tế Dự phòng: Theo quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục...
Top