tạo dữ liệu kế toán

  1. T

    Khi tạo mới dữ liệu kế toán hoặc vào Quản lý dữ liệu chương trình báo lỗi Thông tin đăng nhập ...

    Biểu hiện: Khi tạo dữ liệu kế toán mới hoặc vào Tệp/quản lý dữ liệu để phục hồi dữ liệu cũ, dù bạn đã chọn đúng máy chủ chứa cơ sở dữ liệu nhưng chương trình vẫn hiển thị thông báo lỗi Cách khắc phục : Bạn thực hiện theo 7 bước sau: Bước 1. Tải công cụ MISA All in one Database Tool tại đây...
Top