tạo dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm trước

  1. NQAnh

    Tôi muốn tạo dữ liệu kế toán mới có số dư cuối năm trước chuyển sang thì làm thế nào?

    Vấn đề Khi kết thúc năm tài chính 202x muốn tạo dữ liệu để hạch toán cho năm 202x+1 và lấy được số dư cuối năm trước sang. Cách xử lý Vào Tệp Chọn Tạo dữ liệu mới... Nhấn Tiếp tục Tick chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước. (Chọn dữ liệu năm trước cần kế thừa số dư cuối năm) Nhấn Tiếp tục...
Top