sme.net 2019

  1. Lê Bão Sơn

    Cài đặt phần mềm MISA SME.NET rất dễ dàng

    Bài liệu này gồm có các nội dung sau, anh/chị đang gặp vấn đề nào thì tìm đến hướng dẫn tương ứng để xem nhé: Mục 1: cài đặt MÁY CHỦ (máy chứa dữ liệu gốc) Mục 2: cài đặt MÁY TRẠM, MÁY CON (máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để hạch toán) Mục 3: Hướng dẫn xử lý khi Cài đặt bị lỗi...
Top