sổ cái

 1. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái tài khoản 242 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và Sổ cái, chọn chọn TK 242. Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Đầu kỳ lệch số dư TK 242 với Giá...
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Chọn kỳ báo cáo cần đối chiếu, phần Kỳ chọn Tùy chọn. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm...
 3. Bùi Thị Ngọc Bích

  S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ sai số liệu

  Biểu hiện: In Sổ S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không có số liệu hoặc không khớp với bảng cân đối tài khoản và sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Nguyên nhân: có thể do một số nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do chưa lập chứng từ ghi sổ hoặc chọn thiếu chứng từ khi lập chứng từ ghi...
 4. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên báo cáo kho không bằng sổ cái tài khoản trên phần mềm MISA SME.NET 2017

  Biểu hiện: Số dư cuối kỳ trên báo cáo tổng hợp tồn kho và Sổ cái lệch nhau Để kiểm tra nguyên nhân vào Báo cáo\ Tổng hợp\ Báo cáo đối chiếu kho và Sổ cái. Chọn kho và TK kho. Kiểm tra lệch ở cột nào, lệch khoảng thời gian nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên...
 5. Trần Mai Nhung

  Số liệu trên Báo cáo tài sản cố định và sổ cái tài khoản 211 không khớp nhau

  Để kiểm tra nguyên nhân, vào Báo cáo\ Báo cáo đối chiếu\ Báo cáo đối chiếu Sổ tài sản và Sổ cái, chọn TK Nguyên giá (TK 211,212...), TK hao mòn TSCĐ (TK 214). Kiểm tra lệch chứng từ nào để có thể tìm nguyên nhân nhanh chóng hơn. Có thể xảy ra các nguyên nhân sau: Biểu hiện 1. Cột Nguyên giá...
Top