rút không bằng chi

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    Số rút (Có TK1121) không bằng số chi 8142 (không bằng số chi ở báo cáo Tổng hợp chi theo NDKT)

    Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có 332, 334 rồi chi ra là Nợ 332, 334/Có 111. Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Tạm ứng sau đó chi ra là Nợ 8192/Có 111, khi...
Top