phát sinh 511

  1. Trần Mai Nhung

    Chi tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" khác Phát sinh có TK 511

    Nguyên nhân: Chỉ tiêu "Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác" lấy phát sinh đối ứng của Tk 11 với TK 51, 121, 131, .... Trường hợp bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 cũng không lấy lên số liệu tại chỉ tiêu này. Ngoài ra thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán...
Top