nôp qua mtax

  1. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn xuất và nộp báo cáo tài chính (BCTC) qua mạng

    I. Hướng dẫn xuất khẩu BCTC từ MISA sang HTKK 1. Xuất Báo cáo tài chính Đối với Báo cáo tài chính Vào Báo cáo\ Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán (Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)\Chọn khoảng thời gian cần in BCTC\Đồng ý Trên giao diện báo cáo...
Top