ngân sách xã

 1. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn quyết toán số liệu ngân sách xã

  Trường hợp 1: Bảng cân đối tài khoản Số dư nằm trên TK 8141, TK 7141 và TK 1121 Trường hợp A: Số tiền còn dư trên 1121 có bao gồm khoản Chi chuyển nguồn Hạch toán đầu năm: Quyết toán thu (Nợ TK 7141/Có TK 914)->Chi chuyển nguồn (Nợ TK 8141(thuộc mục 0900)/Có TK 7142(thuộc mục 0950)_hạch...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán Ngân sách xã

  Giải pháp: Phần A: Các nghiệp vụ trên báo cáo chi theo nội dung kinh tế Dự phòng: Theo quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

  Biểu hiện 1: Dự toán thu bị sai số liệu (tương tự dự toán chi) Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị chưa nhập hoặc nhập thừa, thiếu số liệu dự toán thu theo nội dung kinh tế bao gồm số dự toán đầu năm, bổ sung và điều chỉnh (cột Ngân sách xã) Khắc phục: Vào tab Nghiệp vụ \ Dự toán ngân sách\Dự toán...
Top