lập bảng kê

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

    Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán. 1. Hướng dẫn lập bảng kê...
  2. Bùi Thị Ngọc Bích

    Không lập được bảng kê ghi thu-ghi chi

    Điều kiện cần và đủ để lập được bảng kê ghi thu ghi chi: Lấy các chứng từ phát sinh Nợ TK 6612, 662 ,241/Có TK liên quan Nghiệp vụ: ghi thu ghi chi Có chọn hoạt động sự nghiệp Nguồn kinh phí liên quan phải được thiết lập cặp tài khoản kết chuyển ghi thu ghi chi trong Danh mục\Tài khoản\Tài...
Top