hợp đồng

  1. Nguyễn Thị Thương MISA

    Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

    Tiếp cách hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 3. Phương pháp hạch toán tại bên nhận uỷ thác nhập khẩu 3.1 Tài khoản kế toán sử dụng Đối với nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác, bên nhận uỷ thác là bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo cả 2 hợp đồng: - Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết với bên...
  2. Nguyễn Thị Thương MISA

    Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác

    Vấn đề: Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác Giải pháp: 1. Chứng từ kế toán sử dụng Theo chế độ hiện hành, bên uỷ thác nhập khẩu giao quyền nhập khẩu hàng hoá cho bên nhận uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá. Bên nhận uỷ thác nhập khẩu thực hiện dịch vụ nhận...
Top