hình thức chứng từ ghi sổ sai số liệu

  1. Bùi Thị Ngọc Bích

    S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ sai số liệu

    Biểu hiện: In Sổ S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không có số liệu hoặc không khớp với bảng cân đối tài khoản và sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Nguyên nhân: có thể do một số nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do chưa lập chứng từ ghi sổ hoặc chọn thiếu chứng từ khi lập chứng từ ghi...
Top