hddt sai sot

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Tổng quan cách xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử sai sót trên Nghị định 123

    MISA xin đưa ra tổng quan 5 trường hợp xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP: - Trường hợp 1: Người bán phát hiện HDDT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua, phát hiện có sai sót - Trường hợp 2: HDDT đã gửi người mua; phát hiện sai sót tên, địa chỉ...
Top