dự phòng

  1. Lê Văn Cát Tường

    Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán Ngân sách xã

    Giải pháp: Phần A: Các nghiệp vụ trên báo cáo chi theo nội dung kinh tế Dự phòng: Theo quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục...
  2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

    Hướng dẫn xử lý và hạch toán đối với hàng tồn kho hết hạn, hư hỏng phải tiêu hủy

    1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng có được khấu trừ: Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC: "Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT...
Top