chủ đề sửa mẫu phiếu xuất kho

  1. B

    Bàn về sữa đổi mẫu phiếu xuất kho

    mọi người cho mình hỏi: mình có sửa mẫu phiếu xuất kho, nhưng khi thực hiện in thì máy báo lỗi mẫu không hợp lệ, giờ mình muốn quay lại mẫu ban đầu thì phải làm như thế nào?
Top