chi phí thuế tndn

  1. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu

    Nguyên nhân: Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334 Giải pháp: Nếu muốn lên chỉ tiêu đó thì hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334
Top