cách xác định nguyên giá tài sản cố định

  1. Vũ Văn Tiến

    Cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC (Tiếp theo)

    2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình: a) Tài sản cố định vô hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm = giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp. Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình...
  2. Vũ Văn Tiến

    Cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC

    1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: a) TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) Nguyên giá TSCĐ = giá mua thực tế + các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) + các chi phí liên quan trực tiếp (lãi tiền vay phát sinh trong...
Top