0051

  1. Lê Văn Cát Tường

    In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

    Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
Top