Nội dung mới nhất bởi Thieu

  1. Thieu

    Thêm nhiều thông tin nhà cung cấp?

    Nhà cung cấp sẽ có nhiều người liên hệ và 1 người liên hệ có nhiều số điện thoại (đôi khi >2) vậy cách thêm thông tin người liên hệ thì làm thế nào?
Top