Điểm thưởng dành cho Nguyễn Thị Ngọc

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 3. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top