Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại

Giải pháp: Có 3 trường hợp Tài sản không thực hiện đánh giá lại bao gồm:
  • Trường hợp 1. Tài sản mới khai báo TSCĐ nhưng chưa được ghi tăng
♦ Cách kiểm tra: Tìm tài sản đó xem trạng thái đang để là Chưa ghi tăng

43.png


♦ Cách xử lý: Thực hiện ghi tăng cho tài sản theo hướng dẫn tại đây
  • Trường hợp 2: Tài sản đã được ghi tăng nhưng lại có phát sinh khác diễn ra sau ngày thực hiện đánh giá lại
♦ Cách kiểm tra: Tìm đến tài sản đó, vào Lịch sử biến động xem chứng từ biến động gần nhất có phải ngày sau ngày chuyển đổi hay không. Ví dụ ở đây ngày đánh giá lại là 25/10/2020. Và mã tài sản có chứng từ biến động ngày 31/12/2020.

44.png


♦ Cách xử lý: Kiểm tra lại đúng thứ tự phát sinh các chứng từ của tài sản, sau đó có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau​

- Cách 1: Chuyển ngày đánh giá lại về sau ngày có phát sinh gần nhất của tài sản nếu trong trường hợp muốn giữ nguyên kết quả phát sinh trước đó ( ví dụ năm 2020 vẫn tính hao mòn nhưng năm sau mới đánh giá lại)​

- Cách 2: Xóa bỏ các chứng từ đã phát sinh sau, thực hiện đánh giá lại trước rồi mới lập lại các chứng từ vừa xóa.​

  • Trường hợp 3: Tài sản đã được ghi tăng được lập chứng từ ghi giảm trước ngày thực hiện chuyển đổi TSCĐ thành CCDC
♦ Cách kiểm tra: Tìm đến tài sản đó, vào Lịch sử biến động xem chứng từ ghi giảm trước đó​

45.png


♦ Cách xử lý: Nếu tài sản phải đánh giá lại trước khi ghi giảm thì bạn xóa bỏ các chứng từ ghi giảm đã phát sinh, thực hiện đánh giá lại trước rồi mới lập lại chứng từ ghi giảm.​
 
Top