Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R9

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 18-08-2018, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R9.

Cung cấp số liệu thu chi NSNN cho Sở tài chính Hải Dương; cải tiến các mẫu báo cáo công khai theo thông tư 343, báo cáo ngân sách xã theo Thông tư 344

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R9

1. Nghiệp vụ thay đổi

STT JIRA Mô tả

1 Khi rút dự toán bằng tiền mặt, Kế toán muốn in Mẫu C2-02a/C2-02b (Thông tư 77/2017/TT-BTC) thể hiện đúng hình thức rút, tài khoản ngân hàng nhận tiền để thanh toán với kho bạc thuận lợi hơn.

2 Khi in Biểu số 108: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

3 Khi in Biểu số 113: Cân đối ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

4 Khi in Biểu số 116: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

5 Khi in Biểu số 07: Cân đối quyết toán ngân sách xã (TT 344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu

6 Khi in Biểu số 118: Quyết toán chi ngân sách xã năm (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

7 Khi in Biểu số 115: Ước thực hiện chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

8 Khi in Biểu số 09: Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

9 Khi in Biểu số 103: Cân đối dự toán ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

10 Khi in Biểu số 01: Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu chi đầu tư phát triển để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập

11 Kế toán muốn được hướng dẫn cụ thế khi đối chiếu báo cáo thu, chi theo Nội dung kinh tế với dự toán, công thức bị sai lệch để kế toán dễ dàng sửa được

12 Cung cấp số liệu thu, chi NSNN cho Sở tài chính Hải Dương

Trân trọng
 
Top