Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R17 (21/05/2021)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 21-05-2021, Khối Dự án Hành chính sự nghiệp xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2020 phiên bản R17

Đáp ứng in báo cáo tài chính bao gồm tháng chỉnh lý quyết toán. Đáp ứng lấy số dư đầu kỳ đúng khi tạo dữ liệu mới từ năm trước và lấy lại số dư đầu kỳ

Phiên bản mới có tính năng nổi bật sau:

Đáp ứng in Mẫu số 06: Bảng xác nhận số dư tiền gửi tại KB lên số liệu tại KBNN. Đáp ứng in tháng chỉnh lý quyết toán Biểu số 60,62,63,64,65 (Thông tư 342). Đáp ứng in mẫu C2-10/NS: Phiếu điều chỉnh ngân sách trên giao diện Chứng từ nghiệp vụ khác.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có: 
Top