Misa cho hỏi về chi phí đấu giá

kimsang

New Member
Tổng Chi phí phải trả cho công ty đấu giá VD 10đ, công ty đấu giá khấu trừ tiền bán hồ sơ 3đ, nên còn phải trả chỉ 7đ
Những trường hợp vi phạm nên tiền đặt trước khách hàng không nhận lại chuyển về đơn vị 27đ trong đó nộp NSNN 20đ, trả chi phí đấu giá 7đ.
Nhờ misa hỗ trợ định khoản với ah (thu tiền đặt trước bằng tiền gửi, chuyển nộp NSNN, chuyển trả chi phí đấu giá)
 
Top