Kết xuất Sổ cái tài khoản ra Excel không bị ngắt gián đoạn từng trang? Thanks

Hùng Phương

New Member
Làm sao kết xuất Sổ cái tài khoản từ Misa SME net 2021 ra Excel, nhưng không bị ngắt gián đoạn từng trang mà liên tục hết tài khoản này rồi đến tải khoản khác?
 
Top