Hướng dẫn định khoản

huongnhatasa

New Member
Đơn vị mình là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên. Nguồn kinh phí thực hiện là nguồn khác (Nguồn kinh bảo vệ rừng thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng). Thực hiện thu chi qua hệ thống tiền gửi ngân hàng (Sử dụng phân hệ tiền gửi và tiền mặt trên phần mềm Misa Mimosa Online). Nhờ ADMIN hướng dẫn một số nội dung định khoản sau:
I. Phần thu:
1. Nhận chi phí quản lý.
2. Nhận tiền chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
II. Phần chi:
1. Chuyển khoản chi lương, chi thường xuyên từ phần chi phí quản lý.
2. Rút tiền mặt chi thường xuyên từ phần chi phí quản lý.
3. Rút tiền mặt nhập quỹ chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
III. Xác định kết quả kinh doanh.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top