HẠCH TOÁN TIỀN Y TẾ

baominh

New Member
TRƯỜNG MÌNH CÓ PHÁT SINH NGHIỆP VỤ NHƯ SAU:
ĐẦU NĂM TRƯỜNG MINH CÓ NHẬN KINH PHÍ CÚA PHÒNG BẢO HIỂM QUA TK NGÂN HÀNG (TK TRUNG GIAN): 10 TR
TRONG NAM TRƯỜNG MÌNH CHI HẾT 10TR ĐÓ
CẤP TRÊN YÊU CẦU TIỀN NÀY CÓ THỂ HIỆN TRÊN MÃ SỐ 65 TRÊN MẪU B01/BCTCT ZAY MÌNH PHAI HẠCH TOÁN NHƯ THẾ NÀO AK!!!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top