Định nghĩa các loại nợ hiển thị ở biểu đồ công nợ là như thế nào?

Lê Thị Hoài Thương

Moderator
Thành viên BQT
Trên biểu đồ phân tích công nợ có thể chọn phân tích theo loại nợ phải thu ( nợ phải thu bình thường, nợ khó đòi, nợ không thể đòi)

Trên giao diện công nợ/ chọn tham số/ phân tích theo loại nợ phải thu/ đồng ý

Nợ bình thường là các khoản nợ có khả năng thanh toán có thể quá hạn hoặc chưa đến hạn thanh toán

Nợ khó đòi là các khoản nợ mất khả năng thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán

Nợ không thể đòi là các khoản nợ của các khách hàng không thanh toán do đã bị phá sản giải thể
 
Top