Cách loại trừ chi phí không được trừ

Tôi muốn hỏi cách nhập chi phí không được trừ để đến khi lên báo cáo QT TNDN các chi phí không được trừ sẽ không lên.
 
Top