Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau

 • Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm
 • Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem đơn vị đã hạch toán đủ số chi chưa?
 • Nếu chưa nhập đủ thì đơn vị nhập đủ số liệu đã chi vào phần mềm
 • Nếu đã nhập đủ số chi vào tài khoản 6612 thì kiểm tra xem đơn vị đã lập bảng kê và thanh toán theo đúng số đã chi đó chưa. Nếu chưa lập bảng kê và thanh toán thì phải thực hiện lập bảng kê và thanh toán toàn bộ số chi đó
Biểu hiện 2: Số liệu đã hạch toán vào TK nguồn kinh phí (441,461,462) và Chi hoạt động (241, 661, 662) nhưng không lên báo cáo?
 • Nguyên nhân: Có thể do Nguồn kinh phí hạch toán liên quan đang nằm ngoài hệ thống nguồn mặc định của chương trình
Hệ thống nguồn mặc định quy định theo mã nguồn và quy định lên báo cáo B02-1h khi in theo mẫu QĐ19, nguồn con thuộc nguồn cha nào thì tổng hợp lên báo cáo ở cột tương ứng đó
1. Ngân sách Trung ương=> lấy lên cột NSNN giao
2. Ngân sách Tỉnh=> lấy lên cột NSNN giao
3. Ngân sách Huyện=> lấy lên cột NSNN giao
4. Phí lệ phí để lại=> lấy lên cột Phí lệ phí để lại
5. Viện trợ, tài trợ=> lấy lên cột Viện trợ tài trợ
6. Nguồn khác=> lấy lên cột Nguồn khác

 • Cách kiểm tra: Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: kiểm tra mã nguồn xem có thuộc mã nguồn từ 1 đến 6 không? Nếu có mã nguồn bắt đầu từ 7 trở đi là do người dùng thêm nguồn mới nằm ngoài hệ thống nguồn mặc định
 • Khắc phục:
 • Bước 1: Khai báo lại nguồn: Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: chọn đúng nguồn cha liên quan, tạo thêm nguồn mới tương đương. Ví dụ: Nguồn không lên báo cáo là nguồn Viện phí, số liệu hiển thị lên báo cáo tổng hợp phần I cần lấy vào cột Ghi thu ghi chi=> Chọn nguồn cha có mã nguồn 4 để mở nguồn con
 • Bước 2: Chuyển nguồn. Vào Danh mục/Mục lục ngân sách/Nguồn kinh phí: bấm chuột phải vào nguồn bất kỳ/chuyển nguồn: Tích vào nguồn cần chuyển (nguồn khai báo sai mã nguồn) và chọn nguồn cần chuyển đến (nguồn vừa khai báo lại ở bước 1) + Tích nút Xóa nguồn sau khi chuyển=> Thực hiện=> Vào Tiện ích/Bảo trì dữ liệu
Biểu hiện 3: Số liệu kinh phí thực nhận lên đủ nhưng kinh phí đề nghị quyết toán lên thiếu, số tiền thiếu hiển thị ở chỉ tiêu kinh phí kỳ trước chuyển sang với số tiền âm?
 • Nguyên nhân: Có chứng từ chi Nợ TK 6612 hạch toán nhầm vào Nợ TK 6611(bằng đúng số tiền thiếu)
 • Khắc phục: Vào Tìm kiếm: tìm Nợ TK 6611 và sửa lại thành Nợ TK 6612
Biểu hiện 4: Số liệu các chỉ tiêu đều đúng tuy nhiên chỉ tiêu dòng 5 Lũy kế từ đầu năm bị hiển thị số tiền âm?
 • Nguyên nhân: Số dư đầu năm của dữ liệu đang để trên TK 4612, 6612
 • Khắc phục: Vào Tệp/thông tin dữ liệu: kiểm tra dữ liệu có phải là liên năm không?
Nếu là liên năm: Thực hiện lập bút toán Kết chuyển cuối năm
Dữ liệu 1 năm: Kiểm tra nếu số dư đang để ở 4612, 6612 thì xóa đi hoặc sao chép về 4611, 6611

Biểu hiện 5: Dòng kinh phí kỳ trước chưa sử dụng chuyển sang đầu năm bị sai, đang hiển thị cả số tiền của khoản chi năm trước chưa được duyệt hoặc chưa được ghi thu ghi chi?
 • Nguyên nhân: Với khoản chi năm trước chưa được duyệt, chưa được ghi thu ghi chi thì trong Nghiệp vụ/Số dư ban đầu phải bỏ tích ô Kho bạc duyệt nhưng khi này lại đang tích nút Kho bạc duyệt nên số chi này bị đưa vào báo cáo B02-1h
 • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu tìm đến khoản chi chưa được duyệt bỏ tích nút Kho bạc duyệt
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top