Báo cáo B02a-X, B02b-X không khớp với báo cáo Biếu số 07 (TT số 344/2016/TT-BTC)

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề: Số Thu, chi ở báo cáo B02a-X Tổng hợp Thu theo NDKT, B02b-X tổng hợp chi theo NDKT không khớp với báo cáo Biếu số 07 - Cân đối quyết toán NS xã (TT số 344/2016/TT-BTC)
Nguyên nhân: Biểu số 07 lấy dữ liệu theo mẫu dự toán của TT 344, nếu Đơn Vị dùng mẫu dự toán cũ thì số liệu lên không đúng.
Giải pháp 1: Vào Nghiệp vụ/ Dự toán ngân sách/ Dự toán thu ( Dự toán chi)/ Tạo mẫu dự toán thu (Tạo mẫu dự toán) theo NDKT, bấm in/in mẫu dự toán. Đơn vị kiểm tra các chỉ tiêu của mẫu dự toán có mã chỉ tiêu không khớp với mã chỉ tiêu của Mẫu dự toán theo TT344 thì sửa lại là được.

Vì báo cáo cũ B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã gần tương đồng với Biểu số 07 - Cân đối quyết toán NS xã. Nên Đơn vị có thể tham khảo thêm theo tài liệu hướng dẫn: http://kb.misa.com.vn/#knowledgeid=168
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top