Báo cáo "B02-H Phần I Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng"

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Khách hàng in báo cáo "B02-H Phần I Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng" - Phần XDCB lên sai số kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang có số dư, kiểm tra số dư của TK241 và TK441 bằng nhau bằng nhau hoặc không có số dư?

Nguyên Nhân: Do trong số dư của tài khoản 241 có số dư âm ở tiểu mục này (có click chọn kho bạc duyệt) và dương ở tiểu mục khác (không click chọn kho bạc duyệt)

VD: Trong số dư tài khoản 2411 có số dư như sau:
Tiểu mục 9351: số dư -1.500.000đ (click chọn kho bạc duyệt)
Tiểu mục 9352: số dư 1.500.000đ (không click chọn kho bạc duyệt)

==> Khi in báo cáo B02-H Phần I sẽ có số dư Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang là 1.500.000đ
Khắc phục:
Vào Menu Danh mục\Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu vào Số dư tài khoản 2411 xóa hết số dư trên 2 tiểu mục.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top