Kết quả tìm kiếm

  1. mactrungthai

    Các biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

    Các biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC chưa cấp nhật hết, ví dụ như Mẫu C2-01cNS (lệnh chi tiền) đề nghị MISA xem lại và cập nhật hết các biểu mẫu theo TT 77/2017/TT-BTC
Top